Logo tatranskej sauny

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY ÚČASTI NA SLUŽBE CK SLAVIC: ZÁŽITOK V TATRANSKEJ SAUNE

DEFINÍCIA POJMOV

1. Sprostredkovateľ: Ing.Michaela Babčanová-Slavic (ďalej CK Slavic/CK), so sídlom Jalovec 98, 03221, IČO: 53 350 430, zapísanej v Živnostnenskom registri Okresného úradu Liptovský Mikuláš pod číslom registra 540-23405.

2. Zákazník: fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu o službe cestovného ruchu (ďalej len zmluva o  službe), vo veku minimálne 18 rokov spôsobilá na právne úkony. Odoslaním rezervačného formulára na tejto stránke Zákazník potvrdzuje, že spĺňa podmienku veku minimálne 18 rokov.

3. Predajné miesto: priestor, kde CK vykonáva svoju podnikateľskú činnosť, vrátane webového sídla alebo iných prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré umožňujú uzatvorenie zmluvy bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán.

4. Zákonný zástupca: rodič (otec, matka), alebo ním poverená osoba vo veku 18 a viac rokov, ktorá je počas účasti na službe povinná dozerať na bezpečnosť a zdravie dieťaťa (osoba mladšia ako 18 rokov).

1. Zmluva o službe

1.1 Zmluvou o službe sa CK Slavic zaväzuje, že za dohodnutú cenu zákazníkovi ponúkne službu- prenájom hnuteľnej veci a zákazník sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu služby.

1.2 Zmluva o  službe vzniká medzi CK a zákazníkom na základe riadne vyplnenej a odoslanej objednávky na stránke www.tatranskasauna.sk, spätne potvrdenej CK Slavic.

1.3 Súčasťou zmluvy o službe sú všetky písomné doklady a informácie, ktoré zákazník od CK obdrží alebo na základe ktorých zákazník uzatvorí zmluvu, a to najmä informácie na webovom sídle CK, všeobecné informácie a  písomné informácie a pokyny ku službe. CK si vyhradzuje právo uviesť v špeciálnych písomných ponukách odlišné podmienky a špecifikácie, ktoré majú prednosť pred týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami.

2. Všeobecné podmienky

2.1  Uzatvorením Zmluvy CK Slavic prenecháva zákazníkovi do prenájmu hnuteľnú vec-oddychovú miestnosť s reklamným názvom Tatranská sauna na vopred dohodnutý čas a cenu a za podmienok špecifikovaných v týchto VOP a zákazník Tatranskú saunu prijíma do nájmu v dohodnutý čas a zaväzuje sa dodržať všetky podmienky stanovené vo VOP.

2.2 CK Slavic prenechá zákazníkovi Tatranskú saunu v stave plne spôsobilom pre účely  oddychu, vyčistenú, vydezinfikovanú, pripravenú na užívanie zákazníkom.

2.3 Zákazník sa zaväzuje Tatranskú saunu po skončení nájmu zanechať bez poškodenia a v stave, v akom ju do nájmu prebral.

2.4 Zákazník sa zaväzuje používať Tatranskú saunu len na dohodnutý účel a to je saunovanie a oddych.

2.5 Je prísne zakázané fajčiť alebo užívať v Tatranskej saune alkohol.

2.6 Zákazník zodpovedá za škody, ktoré v Tatranskej saune vznikli počas nájmu. Zákazník zodpovedá aj za škody spôsobené osobami sprevádzajúcimi zákazníka, akokeby ich spôsobil on sám.

2.7 Zákazník sa zaväzuje správať zodpovedne vo vzťahu ku dodržiavaniu bezpečnostných pravidiel. V prípade úrazu, je zákazník povinný okamžite privolať pomoc a nahlásiť danú udalosť CK Slavic. Zákazník je zároveň povinný prijať a vykonať všetky opatrenia smerujúce k predchádzaniu vzniku úrazu. 

2.8 CK Slavic nezodpovedá za úrazy alebo nehody, zavinené v dôsledku nedodržiavania VOP. Zákazník uzatvorením nájomnej zmluvy čestne vyhlasuje, že jeho zdravotný stav je plne spôsobilý na saunovanie. Za prípadné zdravotné ťažkosti vzniknuté v dôsledku saunovania, nenesie CK Slavic žiadnu zodpovednosť.

2.9 Zákazník je povinný správať sa tak, aby nedošlo v Tatranskej saune k požiaru. Samotná Tatranská sauna sa prenajíma na oddych ako oddychová miestnosť.

3. Cena za prenájom Tatranskej sauny

3.1 Ceny uvedené na stránke www.tatranskasauna.sk sú konečné.

3.2 Po zaslaní rezervačného formuláru obdrží zákazník potrvdzujúci email a pokyny k platbe.

4. Zmeny v dohodnutých podmienkach a ukončenie Zmluvy

4.1 Zákazník môže zmeniť zvolený termín alebo zrušiť rezerváciu a odstúpiť od Zmluvy najneskôr 24 hodín pred dohodnutým začiatkom poskytnutia služby. Zákazník tak môže urobiť zaslaním emailu na : info@tatranskasauna.sk, alebo na telefónnom čísle: +421 949 500 273.

4.2 V prípade odstúpenia od Zmluvy v uvedenej lehote bude Zákazníkovi vrátená celá výška ceny zaplatenej za poskytnutie služby na základe registračného formulára v lehote najneskôr 7 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy.

4.3 CK Slavic je oprávnený jednostranne odstúpiť od Zmluvy najneskôr 24 hodín pred dohodnutým začiatkom nájmu Tatranskej sauny, v prípade, že CK Slavic vyhodnotí údaje Zákazníka v rezervačnom formulári ako pochybné, nepravdivé, nesprávne či neúplné, je oprávnený jednostranne odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek a to písomne na email Zákazníka uvedený v registračnom formulári.

4.4 Zmluvu je možné ukončiť aj dohodou zmluvných strán.

4.5 V prípade ukončenia Zmluvy pred uskutočnením dohodnutého nájmu v súlade s týmto článkom CK Slavic vráti Zákazníkovi celú výšku ceny zaplatenej za prenájom Tatranskej sauny v lehote najneskôr 7 dní odo dňa platného ukončenia Zmluvy.

5. Záverečné ustanovenie

5.1 CK Slavic nezodpovedá za škody a ani prípadné nedodržanie záväzkov podľa Zmluvy a týchto VOP v prípade, ak ku škode alebo nedodržaniu záväzku došlo v dôsledku neodvrátiteľnej a nepredpokladateľnej udalosti (vyššia moc). Pre vylúčenie pochybností sa za vyššiu moc považujú aj akékoľvek obmedzenia prijaté alebo nariadené orgánmi verejnej moci v súvislosti s ochorením COVID-19.

5.2 Ak by niektoré ustanovenie týchto VOP malo byť neplatným už v čase ich vydania, alebo ak sa stane neplatnými neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení VOP. Namiesto neplatných ustanovení VOP sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu.

5.3 Právne vzťahy medzi Zákazníkom a CK Slavic, ktoré sú založené uzatvorením Zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, pokiaľ to neodporuje kogentným normám všeobecne záväzných právnych predpisov. Pre rozhodovanie sporov medzi zmluvnými stranami budú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky, ak to neodporuje kogentným normám všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kontaktujte nás

© 2023 - 2024 Webová dielnička | Made in ♥ of Slovakia